JavaScript数组去重


javaScript的数组去重有很多种方法,我分享一下我学习过程中的小demo

原理比较简单,我直接在下面贴出例子

假设有一个arr1的数组

去重代码

第一种:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

function way1() {
var newArr = [];//创建新数组
for(var i = 0; i < arr1.length; i++) {
if(newArr.indexOf(arr1[i]) == -1) {//判断是否有这个值
newArr.push(arr1[i]);
}
}
console.log(newArr)
}

第二种:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 function way2(){
var arr2 = arr1.sort(); //对数组排序
var res = [];
for(var i=0;i<arr2.length;i++){
if(arr2[i] !== res[res.length-1]){
res.push(arr2[i]);
}
}
console.log(res);
}

第三种:

1
2
3
4
5
6
7
8
var setObj = new Set();
for(var i = 0; i < arr1.length; i++) {
setObj.add(arr1[i]);
}
var arr4 = [];
for(var i of setObj){
arr4.push(i)
}

第四种:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

function way4(arr){
var res =[];
var obj = {};
for(var i=0;i<arr1.length;i++){
if(!obj[arr1[i]]){
res.push(arr1[i]);
obj[arr1[i]] = 1;
}
}
console.log(res)
}

第五种:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

function way5(){
var arr=[];
for(var i = 0;i<arr1.length;i++){
//判断当前位置的数字首次出现的位置是不是当前的位置
if(arr1.indexOf(arr1[i]) == i){
arr.push(arr1[i])
}
}
console.log(arr)
}

第六种:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

function way6() {
var r = [];
for (var i = 0;i < arr1.length; i++) {
for (var j = i + 1; j < arr1.length; j++){
if (arr1[i] === arr1[j]) j = ++i;
}
r.push(arr1[i]);
}
console.log(r);
}

去重原理

我简单的说一下具体的原理

第一种:

创建一个空数组arr
用for循环
判断 arr indexOf (这里是要判断的数组的元素) == -1
如果是,就push进去

第二种:

先排序
arr2[i] !== res[res.length-1]
判断前后是否一致
这里的res是新数组

第三种:

创建一个集合,将数组所有的都加入到集合中
setObj.add(arr1[i]);

第四种:

创建空的[]和{}
将数组值当做{}的键
判断对象上是否有键
没有的话就在空数组push

第五种:

判断当前位置的数字首次出现的位置是不是当前的位置
arr1.indexOf(arr1[i]) == i

第六种:

两个for循环进行判断
假如有个数组[1,2,5,2,4,3,1];

1
2
3
4
5
6
for (var i = 0;i < arr1.length; i++) {
for (var j = i + 1; j < arr1.length; j++){
if (arr1[i] === arr1[j]) j = ++i;
}
r.push(arr1[i]);
}

当遇到一样的数值时,就跳过判断下一个,没有的话第二个for循环会执行结束
这样就可以push进去了..[5,2,4,3,1]

以上就是我对数组去重的一些理解,不足之处希望大牛们多提一些意见,感激不尽

-------------本文结束感谢您的阅读-------------